UP
TO
DATE
UP TO DATE

Regulamin imprezy

 

 

Up To Date Festival 2016

 

Białystok, wydzielony teren Stadionu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonecznej 1, 23-24.09.2016 r.

 

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62 poz. 504), zwanej dalej Ustawą oraz na podstawie przepisów Kodeksu

 

 1. Organizatorem imprezy pod nazwą: „Up To Date Festival 2016”, zwanej dalej Imprezą, jest Stowarzyszenie Pogotowie Kulturalno-Społeczne z siedzibą w Białymstoku, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000275852, zwane dalej Organizatorem.

 

 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady zachowania się osób obecnych na Imprezie, zwanych dalej Uczestnikami Imprezy, w tym postanowienia porządkowe regulujące:

 

 1. a) wstęp osoby na Imprezę,
 2. b) prawa i obowiązki uczestnika Imprezy,
 3. c) zakazy, które uczestnik Imprezy winien respektować,
 4. d) zasady odpowiedzialności osób, w tym uczestników Imprezy, za zachowanie sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, w tym – w związku z naruszeniem postanowień Regulaminu.

 

 1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

 

 1. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu na którym przeprowadzana jest Impreza oraz z urządzeń znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków uczestników Imprezy w związku z nabyciem biletu wstępu na Imprezę.

 

 1. Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:

 

 1. a) Służby Porządkowe, Służby Informacyjne – oznaczają powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony osób lub mienia legitymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie, w tym do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na Teren Imprezy. Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy.

 

 1. b) Bilet – oznacza papier wartościowy wystawiany na okaziciela, którego okazanie uprawnia do otrzymania opaski indywidualnego wielorazowego wejścia na imprezę 23.09 lub 24.09.2016 r. Bilet przy wejściu na Teren Imprezy podlega oznaczeniu jako nieważny przez Służby Porządkowe (oznaczenie jako nieważny jest równoznaczne ze stwierdzeniem przez Organizatora, że ww. jednorazowe uprawnienie zostało wykorzystane).

 

 1. c) Karnet – oznacza papier wartościowy wystawiany na okaziciela, którego okazanie uprawnia do otrzymania opaski indywidualnego wielorazowego wejścia na Imprezę w okresie 23-24.09.2016 r. Karnet przy wejściu na Teren Imprezy podlega oznaczeniu jako nieważny przez Służby Porządkowe (oznaczenie jako nieważny jest równoznaczne ze stwierdzeniem przez Organizatora, że ww. jednorazowe uprawnienie zostało wykorzystane).

 

 1. d) Teren Imprezy – oznacza wyznaczony fragment przy ul. Słonecznej 1 na którym przeprowadzana jest Impreza oraz inne miejsca, w których będzie przeprowadzana impreza lub inne miejsce, na które Impreza może zostać przeniesiona, podane do publicznej wiadomości przed Imprezą.

 

 1. e) Uczestnik Imprezy – oznacza osobę, która skorzystała z uprawnień wynikających z posiadanego przez nią Biletu lub Karnetu i która znajduje się na Terenie Imprezy.

 

 1. f) Identyfikator – oznacza imienny lub wystawiany na okaziciela identyfikator, wydawany przez Organizatora dla Sztabu Organizacyjnego Imprezy, zwanego dalej Sztabem, uprawniający do wejścia na wszystkie sektory Terenu Imprezy oraz na zaplecze.

 

 • 2. SPRZEDAŻ BILETÓW

 

 1. Bilety i Karnety sprzedawane są w autoryzowanych punktach sprzedaży sieci Eventim, Biletomat, Going i wyznaczonych punktach sprzedaży terenie Białegostoku oraz Warszawy. Lista punktów sprzedaży znajduje się na stronie www.uptodate.pl.

 

 1. Bilety i Karnety mogą być sprzedawane wyłącznie po obowiązującej według obecnej ceny wynikającej z daty. Szczegółowy harmonogram wraz z cennikiem znajduje się na w/w stronie.

 

 1. Zakazana jest odsprzedaż Biletów i Karnetów po cenie wyższej niż obowiązująca, zgodnie z ust. 2. Zakazana jest odsprzedaż biletów na aukcjach, licytacjach, konkursach, w szczególności drogą elektroniczną lub z wykorzystaniem środków komunikowania na odległość odsprzedaż zarobkowa poza autoryzowanymi punktami sprzedaży i punktach sprzedaży na terenie Białegostoku oraz Warszawy.

 

 1. Zakazane jest wszelkie publiczne oferowanie przeniesienia własności Biletów i Karnetów oraz, w tym także w charakterze nagród w konkursach, loteriach, w sprzedaży premiowej lub jakichkolwiek innych promocjach, w szczególności drogą elektroniczną lub z wykorzystaniem środków komunikowania na odległość, choćby było ono nieodpłatne.

 

 1. Organizator informuje, że zgodnie z art. 133 Kodeksu wykroczeń: „Kto nabywa w celu odprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne.”

 

 1. Do wstępu na Teren Imprezy upoważnia wyłącznie oryginalny Bilet lub oryginalny Karnet nabyty zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Bilet lub Karnet nabyty z naruszeniem postanowień Regulaminu może być unieważniony przez Organizatora. Unieważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jest równoznaczne ze stwierdzeniem przez Organizatora, że osoba posługująca się unieważnionym Biletem lub Karnetem dokonała istotnego naruszenia warunków umowy o świadczenie usługi kulturalnej, w związku z czym nie przysługuje jej zwrot ceny nabycia biletu.

 

 1. Organizator ostrzega, że kupno Biletów lub Karnetów od osób postronnych niesie ryzyko zakupu biletu podrobionego, co w konsekwencji powoduje odmowę wstępu na Teren Imprezy i oznacza istotne naruszenie warunków umowy o świadczenie usługi kulturalnej, o którym mowa w ust. 6.

 

 1. Zasady wykorzystania zakupionych Biletów i Karnetów:

 

 1. a) Bilet lub Karnet niewykorzystany nie podlega zwrotowi,
 2. b) Organizator nie ma obowiązku wydania duplikatów zniszczonych lub zagubionych Biletów lub Karnetów,

 

 1. c) Bilet lub Karnet uszkodzony lub nieczytelny jest nieważny i nie podlega obowiązkowi refundacji ani zamiany na inny Bilet lub Karnet,

 

 1. d) posiadany przez uczestnika Imprezy Bilet lub Karnet jest jednoosobowy, nie uprawnia do wprowadzania osoby towarzyszącej ani dzieci,

 

 1. e) w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna chce uczestniczyć w Imprezie wraz z opiekunem, jest on również zobowiązany jest do nabycia Biletu lub Karnetu,

 

 1. f) zakupiony Bilet upoważnia do wymiany na opaskę uprawniającą Uczestnika Imprezy do wielokrotnego wejścia na Teren Imprezy dnia, którego dotyczy zakupiony Bilet.

 

 1. g) zakupiony Karnet upoważnia do wymiany na opaskę uprawniającą Uczestnika Imprezy do wielokrotnego wejścia na Teren Imprezy w dniach 23 i 24 września 2016 r.

 

 1. h) zmiana w programie artystycznym festiwalu nie jest podstawą do zwrotu biletu lub jego ekwiwalentu.

 

 

 • 3. WSTĘP NA TEREN IMPREZY

 

 1. Wstęp na Teren Imprezy przysługuje osobie posiadającej Bilet lub Karnet, jak również osobie posiadającej karnet. Posiadany Bilet lub Karnet jest oznaczany jako nieważny oraz wymieniony na odpowiednią opaskę, zgodnie z §2 ust. 8 lit. e) oraz f).

 

 1. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom które nie okazały ważnej opaski wymienionej z Biletu lub Karnetu przy wejściu.

 

 1. Bez względu na spełnienie powyższych przesłanek określonych w § 2 ust. 6, Organizator zobowiązany jest zgodnie z przepisami Ustawy odmówić wstępu na Teren Imprezy:

 

 1. a) osobom wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 Ustawy z dnia 26 października, 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, a także osobom wobec których został wydany zakaz zagraniczny lub klubowy w rozumieniu tejże Ustawy,

 

 1. b) osobom, które odmawiają poddania się czynnościom, o których mowa w § 4 ust. 13 pkt. c Regulaminu,

 

 1. c) osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

 

 1. d) osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, fajerwerki, petardy (w tym hukowe), materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe, farby w sprayu i inne aerozole (w tym lakiery do włosów, dezodoranty, perfumy), urządzenia emitujące promienie laserowe (w tym laserów punktowych), flagi i transparenty, urządzenia emitujących dźwięk, zwierzęta, plastikowe, szklane lub metalowe pojemniki lub puszki, buty o metalowych zakończeniach, materiały rasistowskie, ksenofobiczne oraz propagandowe, a także plakaty i ulotki bez autoryzacji,

 

 1. e) osobie której wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację,

 

 1. f) osobie nieposiadającej dowodu tożsamości,

 

 1. g) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

 

 1. Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych, w szczególności w myśl ust. 3, należy do Służb Porządkowych.

 

 1. Organizator Imprezy może odmówić wniesienia oraz zakazać używania na terenie gdzie odbywa się Impreza profesjonalnego aparatu fotograficznego, kamery lub innego rodzaju profesjonalnego sprzętu rejestrującego obraz lub dźwięk. Zezwala się na wnoszenie amatorskich aparatów fotograficznych oraz telefonów komórkowych z urządzeniami rejestrującymi. Za amatorskie aparaty cyfrowe uważa się aparaty cyfrowe o matrycy do 5 MPix oraz tradycyjne (analogowe) amatorskie aparaty kompaktowe.

 

 1. Osoby, które w dniu Imprezy nie ukończyły 17. roku życia, będą mogły wejść na teren Imprezy tylko i wyłącznie pod nadzorem opiekuna w wieku powyżej 24. roku życia, opiekun będzie ponosił pełną odpowiedzialność za niepełnoletniego przebywającego na terenie Imprezy od momentu wprowadzenia go aż do jego wyjścia. Dane personalne opiekuna odpowiedzialnego za nieletniego będą weryfikowane na podstawie dokumentu tożsamości przez organizatora w wyznaczonym wejściu na Imprezę. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do posiadania ważnej legitymacji szkolnej.

 

 

 • 4. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY

 

 1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy w szczególności poprzez:

 

 1. a) Służby Porządkowe i Służby Informacyjne wyróżniające się elementami ubioru,

 

 1. b) powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi i Informacyjnymi oraz organizującego ich pracę,

 

 1. c) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego,

 

 1. d) uprzednią zmianę miejsca Imprezy na inne, jeśli zajdzie taka potrzeba.

 

 1. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych i Informacyjnych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

 1. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Imprezy, a także wszelkiego innego mienia. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

 

 1. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na Teren Imprezy lub Policji. Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy materiały, nie zawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, przechowuje się po zakończeniu Imprezy przez okres co najmniej jednego miesiąca, a następnie ulegają komisyjnemu zniszczeniu.

 

 1. Służby Porządkowe i Informacyjne, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:
 2. a) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

 

 1. b) przeglądania zawartości bagaży lub odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w § 3 ust. 3 niniejszego Regulaminu,

 

 1. c) stwierdzania uprawnień osób do przebywania na Imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia Imprezy,

 

 1. d) w przypadku zakłócania ładu i porządku publicznego lub zachowania niezgodnego z regulaminem wezwać posiadacza Biletu lub karnetu do właściwego zachowania się, a w przypadku dalszego łamania zasad uczestnictwa w imprezie wezwać do opuszczenia przez niego terenu imprezy i zastosować wszelkie dostępne środki, do stosowania których Służby te są uprawnione, celem wyegzekwowania powyższego żądania,

 

 1. e) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740, z późn. zm.),

 

 1. f) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia,

 

 1. g) wymienione w niniejszym ustępie czynności powinny być wykonane w sposób możliwie najmniej naruszający godność ludzką oraz inne dobra osobiste osoby w stosunku do której zostały podjęte.

 

 1. Służby Porządkowe lub Informacyjne są obowiązane usunąć z Terenu Imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.

 

 1. Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb, mogą być wyposażeni m.in. w:

 

 1. a) ręczne wykrywacze metalu,

 

 1. b) wzory biletów,

 

 1. c) inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.

 

 1. Członek Służb Porządkowych lub Informacyjnych dokonuje stwierdzenia uprawnienia osoby do przebywania na Imprezie przez:

 

 1. a) sprawdzenie, czy osoba ta posiada ważny Bilet lub Karnet lub odpowiednią opaskę po wejściu na Teren Imprezy,

 

 1. b) porównanie okazanego dokumentu ze wzorem.

 

 1. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na Imprezie jest zabronione, w szczególności zgodnie z § 3 ust. 2, członek Służb Porządkowych odmawia wpuszczenia na Imprezę osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów lub wzywa ją do opuszczenia Terenu Imprezy.

 

 1. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których posiadania zakazują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisy powszechnie obowiązujące, członek Służb Porządkowych lub Informacyjnych dokonuje ujęcia osoby, u której w przeglądanych bagażach lub odzieży stwierdzono te przedmioty i po ich odebraniu sporządza protokół z tej czynności, a następnie przekazuje tę osobę Policji wraz z odebranymi przedmiotami.

 

 1. Osobom, którym odmówiono wstępu na Imprezę lub przebywania na niej lub osobom usuniętym z Terenu Imprezy zgodnie z Regulaminem lub Ustawą z uwagi na ich naruszenie, nie przysługuje prawo zwrotu należności za Bilet lub Karnet.

 

 1. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na Terenie Imprezy.

 

 1. Organizator wyznacza podział Imprezy na następujące strefy:

 

 1. a) zaplecze techniczno-socjalne,

 

 1. b) widownia – teren imprezy masowej,

 

 1. c) strefa VIP,

 

 1. d) punkty stałego zabezpieczenia przez służby ochronne,

 

 1. e) strefy gastronomiczne – wydzielone i zamknięte strefy gastronomiczno handlowe, w których sprzedawane są napoje alkoholowe. Strefy te są wyłączone z terenu imprezy masowej i tylko na ich obszarze można spożywać zakupione tam napoje alkoholowe.

 

 1. Napoje alkoholowe spożywać można jedynie w miejscach wyznaczonych przez Organizatora.

 

 1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe w szczególności poprzez zapewnienie, że:

 

 1. a) pracownicy obsługi, Służby Porządkowe i Informacyjne oraz Organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru;

 

 1. b) Służby Porządkowe i Informacyjne muszą być przeszkolone w zakresie: zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania Straży Pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego oraz udzielania pierwszej pomocy medycznej.

 

 1. W czasie Imprezy Organizator oraz Uczestnicy Imprezy, a ponadto inne osoby przebywające na jej terenie, zobowiązują się przestrzegać przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

 

 • 5. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY

 

 1. Uczestnik Imprezy jest obowiązany:

 

 1. a) posiadać na sobie opaskę z wymiany Biletu Lub Karnetu i okazywać ją każdorazowo na żądanie Służb Porządkowych lub Organizatora,

 

 1. b) zachowywać się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, w tym nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie – przestrzegając postanowień Regulaminu,

 

 1. c) stosować się do zarządzeń i poleceń pracowników Służby Informacyjnej oraz Służby Porządkowej, pracowników ochrony, Organizatora Imprezy oraz spikera Imprezy, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej lub pracowników albo funkcjonariuszy innych uprawnionych służb i organów – do wykonywania ich poleceń.

 

 1. Uczestnik Imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na Terenie Imprezy w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora.

 

 1. Organizator informuje, że z uwagi na znaczną liczbę Uczestników, konieczność sprawdzania Biletów oraz Karnetów oraz niezbędne środki kontroli i bezpieczeństwa stosowane przy wejściu na Imprezę, Uczestnicy obowiązani są przybyć na miejsce Imprezy z odpowiednim, co najmniej 2-godzinnym wyprzedzeniem. Harmonogram imprezy będzie podany do publicznej wiadomości w mediach oraz na stronie www.uptodate.pl.

 

 1. Organizator informuje, że Uczestnik Imprezy lub inna osoba przebywająca na Terenie imprezy będzie przebywać ciągle w strefie głośnych dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Podczas Imprezy będą używane światła stroboskopowe. Organizator Imprezy nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu Uczestnika Imprezy oraz innej osoby przebywającej na Terenie Imprezy lub w jego otoczeniu, spowodowany pozostawaniem w strefie dźwięku lub światła, używanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 1. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i Festiwalu w przyszłych latach, promocji lub reklamy Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

 • 6. REKLAMACJE

 

 1. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Imprezy na następujący adres korespondencyjny Organizatora:

 

          Stowarzyszenie Pogotowie Kulturalno Społeczne,
ul. Nowy Świat 2, 15-453 Białystok

 

 

 1. Organizator rozpoznaje reklamacje złożone zgodnie z ust. 1 w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi listem poleconym. Składający reklamacje musi posiadać dowód nadania listu poleconego.

 

 1. Warunkiem dochodzenia roszczeń jest wyczerpanie procedury reklamacyjnej, o której mowa w niniejszym rozdziale Regulaminu.

 

 

 • 7. PRZEPISY KARNE WYNIKAJĄCE Z USTAWY

 

 1. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie Ustawy lub Regulaminu przez Organizatora lub Służby Porządkowe lub Informacyjne, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

 

 1. Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności.

 

 1. Kto wnosi lub posiada na Imprezie przedmioty, których posiadania zakazują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisy powszechnie obowiązujące, podlega odpowiedzialności karnej lub za wykroczenia na podstawie przepisów odrębnych.

 

 

 • 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalne programy i gadżety dotyczące Imprezy będą sprzedawane wyłącznie na Terenie Imprezy lub w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży.

 

 1. Status sponsora Imprezy przyznaje wyłącznie Organizator.

 

 1. Organizator Imprezy zastrzega sobie prawo do:

 

 1. a) ustalenia zmian w przebiegu Imprezy z nieprzewidzianych i nieuniknionych a niezależnych od Organizatora powodów, a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty,

 

 1. b) odwołania lub zrezygnowania z Imprezy z przyczyn będących poza kontrolą Organizatora bez uprzedzenia i bez obowiązku wypłacenia rekompensaty lub odszkodowania wobec jakichkolwiek osób, poza sumą na jaką opiewa Bilet lub Karnet,

 

 1. c) dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez Uczestnika Imprezy szkody, w tym za naruszenie dobrego wizerunku Organizatora,

 

 1. d) unieważnienia zaproszenia, identyfikatora lub innego dokumentu uprawniającego do wejścia na teren Imprezy niedostępny dla publiczności, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Przez Siłę Wyższą Organizator uznaje zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub że może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.

 

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny:

 

 1. a) na stronie internetowej Imprezy, tj. www.uptodate.pl ,

 

 1. b) w punktach informacyjnych na Terenie Imprezy,

 

 1. c) w kasach biletowych.

 

 1. Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres wskazany w § 6 ust. 1.

 

 1. Służby Porządkowe i Informacyjne mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie lub w regulaminach poszczególnych imprez plenerowych lub towarzyszących Imprezy, zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy o organizacji imprez masowych, przepisy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przepisy o ochronie przeciwpożarowej, a także przepisy o ochronie osób i mienia.

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 9 czerwca 2016 r. i obowiązuje do dnia zakończenia oraz rozliczenia Imprezy, jednak nie później niż do 31 grudnia 2016 r.