UP
TO
DATE
UP TO DATE FESTIVAL
5–8.09.2019 BIAŁYSTOK

Akredytacje 2019

Zapraszamy do zgłoszeń po akredytacje dziennikarskie na Up To Date Festival 2019. 

Formularz zgłoszeń: https://forms.gle/bDUkSBncdXkfXmvb9

Regulamin akredytacji prasowych Up To Date Festival 2019, Białystok 5-6-7-8.09.2019 r.

1. Akredytacje będą wydawane tylko dziennikarzom w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt. 5) ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawo prasowe, aktywnie wykonującym zawód.
2. Aby złożyć wniosek akredytacyjny, należy wypełnić formularz akredytacyjny dostępny pod linkiem - https://forms.gle/bDUkSBncdXkfXmvb9 , do dnia 16.08.2019 r.
Aplikacja powinna zawierać następujące dane:
Redakcja:
Email:
Imię:
Nazwisko:
Nr telefonu:
Rodzaj Akredytacji (PRESS, PHOTO, VIDEO):
Zapotrzebowanie na Parking Pass:
3. Wypełnienie formularza akredytacyjnej nie jest równoznaczne z otrzymaniem akredytacji. Organizator festiwalu zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania akredytacji bez podania przyczyny.
4. Akredytacje dziennikarskie (PRESS) są bezpłatne, imienne i pojedyncze. Akredytowani dziennikarze otrzymają od organizatora: identyfikator i opaskę akredytacyjną uprawniającą do otrzymywania materiałów prasowych oraz wsparcia osób odpowiedzialnych za obsługę dziennikarską festiwalu. Opaski będą uprawniały także do wstępu na teren festiwalu celem przygotowania materiałów prasowych.
5. Akredytacje dziennikarskie (PRESS) nie uprawniają do wstępu na backstage. Akredytacje PRESS uprawniają do przeprowadzania wywiadów z artystami festiwalu w przestrzeni festiwalowej jedynie pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia chęci realizacji takiego materiału osobie odpowiedzialnej za obsługę mediów w trakcie festiwalu tj. Janowi Roguzowi. Zgłoszenie chęci realizacji wywiadu z artystą należy przesłać na adres email wskazanej osoby tj. jan.roguz@uptodate.pl po otrzymaniu potwierdzenia otrzymania akredytacji jednak nie później niż do 30.08.2019 wraz ze wskazaniem artysty, z którym wywiad ma być realizowany. Tabela z wykazem artystów zostanie Państwu dostarczona wraz z potwierdzeniem otrzymania akredytacji.
6. Akredytacje dla fotoreporterów/kamerzystów (PHOTO/VIDEO) są bezpłatne i imienne. Akredytowani fotoreporterzy/kamerzyści otrzymają od organizatora identyfikator i opaskę akredytacyjną uprawniającą do swobodnego fotografowania/filmowania wydarzeń festiwalowych odbywających się w przestrzeniach otwartych. Inaczej niż w latach ubiegłych, z uwagi na procedury bezpieczeństwa, nie będzie możliwości wejścia do fos przed scenami na Stadionie Miejski. Akredytacje PHOTO nie uprawniają do wstępu na backstage.
7. W trakcie Koncertu Otwarcia, Koncertu Zamknięcia oraz Centralnego Salonu Ambientu zdjęcia artystów i widowni mogą być wykonywane tylko i wyłącznie przez pierwsze 2 minuty danego występu. W obu salach koncertowych obowiązuje całkowity zakaz wykonywania zdjęć przy użyciu flesza. W każdej z wymienionych lokalizacji nie ma możliwości filmowania z poziomu sceny. Niestosowanie się do powyższego zakazu może skutkować odebraniem akredytacji PHOTO.
8. Dziennikarze, którym przyznana zostanie akredytacja PHOTO do dnia 1.09.2019 otrzymają również wykaz artystów, w stosunku do których obowiązywać będzie całkowity zakaz fotografowania. Niezastosowanie się do zakazu może skutkować odebraniem akredytacji PHOTO.
9. O przyznaniu akredytacji wnioskujący zostaną poinformowani przez organizatora festiwalu e-mailem wysłanym na adres podany w formularzu zgłoszeniowym najpóźniej do dnia 20.08.2019 r.
10. Liczba akredytacji jest ograniczona.
11. Organizator festiwalu zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do redaktora naczelnego redakcji podanej w formularzu zgłoszeniowym, z prośbą o potwierdzenie delegowania osoby wnioskującej o akredytację do obsługi Up To Date Festival
12. Akredytacja typu PRESS upoważnia do:
• otrzymywania materiałów prasowych (opisów, zdjęć) dotyczących wydarzeń festiwalowych;
• wstępu do strefy PRESS ROOM na podstawie otrzymanej opaski;
• możliwości korzystania z wyciszonego pomieszczenia w celu realizacji materiału prasowego (wywiad/sesja);
• wsparcia ze strony osób odpowiedzialnych za obsługę mediów w planowaniu obsługi dziennikarskiej festiwalu;
• ubiegania się o wywiady z twórcami i artystami biorącymi udział w festiwalu;
Uwaga: wstęp na teren festiwalu możliwy jest tylko na podstawie opaski festiwalowej. Opaska nie uprawnia do realizacji materiału prasowego w przestrzeni festiwalu. Do realizacji tego materiału, w tym wywiadów z artystami upoważnia natomiast imienny identyfikator Up To Date Festival. Identyfikator czy redakcyjna legitymacja prasowa nie są dokumentami umożliwiającymi wejście na teren festiwalu.
13. Akredytacja typu PHOTO upoważnia do:
• fotografowania/filmowania wydarzeń festiwalowych odbywających się w przestrzeniach otwartych – zgodnie z regulaminem akredytacyjnym;
• wstępu do strefy PRESS ROOM na podstawie otrzymanej opaski;
• możliwości korzystania z wyciszonego pomieszczenia w celu realizacji materiału prasowego
(wywiad/sesja);
• wsparcia organizacyjnego ze strony osób odpowiedzialnych za obsługę mediów w planowaniu pracy w czasie festiwalu w tym wstępu do fosy dla fotoreporterów na koncertach;
UWAGA: wstęp na teren festiwalu możliwy jest tylko na podstawie opaski festiwalowej. Opaska nie uprawnia do realizacji materiału prasowego w przestrzeni festiwalu. Do realizacji tego materiału, w tym wywiadów z artystami upoważnia natomiast imienny identyfikator. Identyfikator czy redakcyjna legitymacja prasowa nie są dokumentami umożliwiającymi wejście na teren festiwalu.
14. Za rzeczy pozostawione w PRESS ROOM Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
15. Akredytacje wydawane będą w specjalnie wydzielonym do tego celu namiocie usytuowanym przy wejściu na teren Stadionu Miejskiego od ul. Ciołkowskiego. Mapa obiektu zostanie przesłana na wskazany adres email razem z potwierdzeniem otrzymania wiadomości
16. Akredytacje będą wydawane tylko i wyłącznie na podstawie aktualnego dokumentu potwierdzającego tożsamość ORAZ PO OKAZANIU POTWIERDZENIA OTRZYMANIA AKREDYTACJI, KTÓRE ZOSTANIE PRZESŁANE NA WSKAZANY WE WNIOSKU AKREDYTACYJNYM ADRES
17. Na terenie festiwalu będzie wydzielony parking dla prasy (wjazd od ul. Ciołkowskiego). Z racji ograniczonej liczby miejsc parkingowych do wjazdu na wydzielony teren będą upoważnione tylko pojazdy posiadające odpowiednie zezwolenia (PARKING PASS). Zgodę można otrzymać po wcześniejszym poinformowaniu organizatora poprzez przesłanie informacji na adres jan.roguz@uptodate.pl. Karta upoważniająca do wjazdu zostanie przyznana i przekazana wraz ze stosowną akredytacją. Ilość miejsc parkingowych jest ograniczona.
18. Złożenie Wniosku akredytacyjnego oznacza akceptację powyższego regulaminu.
Załącznikiem do regulaminu jest informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych: http://tiny.cc/zalacznik