UP
TO
DATE
UP TO DATE FESTIVAL
5–8.09.2019 BIAŁYSTOK

Regulamin imprezy

REGULAMIN IMPREZY

Up To Date Festival 2019

Lokalizacja: Białystok, wydzielony teren parkingów
Stadionu Miejskiego w Białymstoku, przy ul. Słonecznej 1

 

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1870 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą postanawia się co następuje:

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, został wydany na podstawie przepisów Ustawy.
 2. Organizatorem imprezy pod nazwą „Up To Date Festival 2019”, zwanej dalej Imprezą, jest Stowarzyszenie Pogotowie Kulturalno-Społeczne z siedzibą w Białymstoku, 15-453, ul. Nowy Świat 2, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000275852, zwane dalej Organizatorem.
 3. Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady zachowania się osób obecnych na Imprezie, zwanych dalej Uczestnikami Imprezy, w tym postanowienia porządkowe regulujące:

1) wstęp osoby na Imprezę,

2) prawa i obowiązki Uczestnika Imprezy,

3) zakazy, które Uczestnik Imprezy winien respektować,

4) zasady odpowiedzialności osób, w tym Uczestników Imprezy, za zachowanie sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, w tym w związku z naruszeniem postanowień Regulaminu.

 1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu na którym przeprowadzana jest Impreza oraz z urządzeń znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków Uczestników Imprezy w związku z nabyciem biletu wstępu na Imprezę.
 1. Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:

1) Służby Porządkowe, Służby Informacyjne – oznaczają osoby, w tym pracowników agencji ochrony osób lub mienia legitymujących się identyfikatorem, podlegające kierownikowi do spraw bezpieczeństwa, wyznaczone przez Organizatora do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie, w tym do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na Teren Imprezy. Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i wizerunek twarzy, termin ważności, pieczęć i podpis wystawcy.

2) Bilet – oznacza papier wartościowy wystawiany na okaziciela, którego okazanie uprawnia do otrzymania opaski indywidualnego wielorazowego wejścia na Imprezę 06.09.2019 r. lub 07.09.2019 r. Bilet przy wejściu na Teren Imprezy podlega oznaczeniu jako nieważny przez Służby Porządkowe. Oznaczenie jako nieważny jest równoznaczne ze stwierdzeniem przez Organizatora, że ww. jednorazowe uprawnienie do otrzymania indywidualnej opaski zostało wykorzystane.

3) Karnet – oznacza papier wartościowy wystawiany na okaziciela, którego okazanie uprawnia do otrzymania opaski indywidualnego wielorazowego wejścia na Imprezę w okresie 06-07.09.2019 r. Karnet przy wejściu na Teren Imprezy podlega oznaczeniu jako nieważny przez Służby Porządkowe. Oznaczenie jako nieważny jest równoznaczne ze stwierdzeniem przez Organizatora, że ww. jednorazowe uprawnienie do otrzymania indywidualnej opaski zostało wykorzystane. 

4) Teren Imprezy – oznacza wyznaczony fragment garaży Stadionu Miejskiego przy ul. Słonecznej 1 w Białymstoku, na którym przeprowadzana jest Impreza.

5) Uczestnik Imprezy – oznacza osobę, która skorzystała z uprawnień wynikających z posiadanego przez nią Biletu lub Karnetu i która znajduje się na Terenie Imprezy.

6) Identyfikator – oznacza imienny lub wystawiany na okaziciela identyfikator, wydawany przez Organizatora osobom należącym do Sztabu Organizacyjnego Imprezy, zwanego dalej Sztabem, uprawniający do wejścia na wszystkie sektory Terenu Imprezy oraz na zaplecze.

 • 2. SPRZEDAŻ BILETÓW
 1. Bilety i Karnety sprzedawane są w wyznaczonych punktach sprzedaży na terenie Białegostoku i Warszawy, a także przez internet poprzez serwisy Biletomat i Going. Lista punktów sprzedaży znajduje się na stronie internetowej Imprezy: www.uptodate.pl
 2. Bilety i Karnety mogą być sprzedawane wyłącznie według aktualnie obowiązującej ceny wynikającej z daty i odpowiadającej jej puli Biletów lub Karnetów. Szczegółowy harmonogram wraz z cennikiem znajduje się na ww. stronie internetowej.
 3. Zakazana jest odsprzedaż Biletów i Karnetów po cenie wyższej niż obowiązująca zgodnie z ust. 2. Zakazana jest odsprzedaż biletów na aukcjach, licytacjach, konkursach, w tym drogą elektroniczną lub z wykorzystaniem środków komunikowania na odległość odsprzedaż zarobkowa poza autoryzowanymi punktami sprzedaży i punktami sprzedaży na terenie Białegostoku i Warszawy.
 4. Zakazane jest wszelkie publiczne oferowanie przeniesienia własności Biletów lub Karnetów, w tym w charakterze nagród w konkursach, loteriach, w sprzedaży premiowej lub jakichkolwiek innych promocjach, w tym drogą elektroniczną lub z wykorzystaniem środków komunikowania na odległość, choćby było ono nieodpłatne.
 5. Organizator informuje, że zgodnie z art. 133 Kodeksu wykroczeń: „Kto nabywa w celu odprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne.
 6. Do wstępu na Teren Imprezy upoważnia wyłącznie oryginalny Bilet lub oryginalny Karnet nabyty zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Bilet lub Karnet nabyty z naruszeniem postanowień Regulaminu może być unieważniony przez członka Służby Porządkowej. Unieważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jest równoznaczne ze stwierdzeniem przez Służby Porządkowe, że osoba posługująca się unieważnionym Biletem lub Karnetem nie zawarła ważnej umowy o świadczenie usługi kulturalnej lub dokonała istotnego naruszenia warunków takiej umowy, w związku z czym ze strony Organizatora nie przysługuje jej zwrot ceny nabycia biletu.
 7. Organizator ostrzega, że kupno Biletów lub Karnetów od osób postronnych niesie ryzyko zakupu przedmiotu podrobionego, co w przypadku stwierdzenia tego faktu powoduje odmowę wstępu na Teren Imprezy zgodnie z ust. 6.
 8. Zasady wykorzystania zakupionych Biletów i Karnetów:

1) Bilet lub Karnet niewykorzystany nie podlega zwrotowi,

2) Organizator nie ma obowiązku wydania duplikatów zniszczonych lub zagubionych Biletów lub Karnetów,

3) Bilet lub Karnet uszkodzony lub nieczytelny jest nieważny i nie podlega obowiązkowi refundacji ani zamiany na inny Bilet lub Karnet,

4) każdy Bilet lub Karnet jest jednoosobowy i nie uprawnia Uczestnika Imprezy do wprowadzenia osoby towarzyszącej ani dzieci,

5) w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna chce uczestniczyć w Imprezie wraz z opiekunem, jest on również zobowiązany jest do nabycia Biletu lub Karnetu,

6) zakupiony Bilet upoważnia do wymiany na opaskę uprawniającą Uczestnika Imprezy do wielokrotnego wejścia na Teren Imprezy dnia, którego dotyczy zakupiony Bilet.

7) zakupiony Karnet upoważnia do wymiany na opaskę uprawniającą Uczestnika Imprezy do wielokrotnego wejścia na Teren Imprezy w dniach 6 i 7 września 2019 r.

 • 3. WSTĘP NA TEREN IMPREZY
 1. Wstęp na Teren Imprezy przysługuje:

1) osobie posiadającej Bilet lub Karnet; posiadany Bilet lub Karnet jest oznaczany jako nieważny oraz wymieniony na odpowiednią opaskę, zgodnie z § 2 ust. 8 pkt. 6 lub 7;

2) osobie, która w danym dniu Imprezy ukończyła 50. rok życia – osoba ta otrzymuje opaskę po okazaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego jej wiek;

3) osobie, która w danym dniu Imprezy nie ukończyła 12. roku życia – osoba ta otrzymuje opaskę po okazaniu przez jej rodzica lub opiekuna prawnego (tj. osobę, o której mowa w pkt. 1) dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego jej wiek; 

 1. Służby Porządkowe Imprezy mogą odmówić wstępu na Imprezę i przebywania na niej:

1) osobom, które nie okazały ważnej opaski wymienionej uprzednio przy wejściu na podstawie Biletu lub Karnetu;

2) osobom, które w danym dniu Imprezy nie są pełnoletnie, a zamierzają wejść lub znajdują się na terenie Imprezy:

a) w przypadku osób poniżej 12. roku życia – bez rodzica lub opiekuna prawnego,

b) w przypadku osób poniżej 18. roku życia innych niż wymienione w lit. a) – bez osoby trzeciej podejmującej się sprawowania opieki nad tą osobą, jeśli ta osoba trzecia w danym dniu Imprezy ukończyła 24. rok życia;

3) jeśli w danym momencie liczba osób na Terenie Imprezy przekracza limit wskazany w ust. 8 – do momentu odpowiedniego zmniejszenia się liczby osób tam obecnych.

 1. Bez względu na spełnienie przesłanek określonych w § 2 ust. 6, pracownik Służb Porządkowych zobowiązany jest zgodnie z przepisami Ustawy odmówić wstępu na Teren Imprezy osobie:

1) wobec której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w miejscu i czasie trwania Imprezy może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa Imprezy;

2) zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego;

3) znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;

4) wobec której zostało wydane orzeczenie:

 1. a) zakazujące wstępu na imprezę masową;
 2. b) zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach nieletnich;

5) która nie poddaje się czynnościom realizowanym przez członków Służb Porządkowej i Informacyjnej zgodnie z Ustawą w zakresie:

 1. a) legitymowania w celu ustalenia tożsamości;
 2. b) przeglądania zawartości bagażu i odzieży – w przypadku podejrzenia, że osoby wnoszą lub posiadają przedmioty, których nie wolno wnosić i posiadać na Imprezie;
 3. c) podporządkowania się poleceniom porządkowym wydawanym na podstawie regulaminów obiektu lub Imprezy.
 4. Ponadto zabrania się wnoszenia na teren Imprezy broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, petard (w tym hukowych), materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, farb w sprayu i innych aerozoli (w tym: lakiery do włosów, dezodoranty, perfumy), urządzeń emitujących promienie laserowe (w tym laserów punktowych), flag i transparentów, urządzeń emitujących dźwięk, wprowadzać zwierząt, wnosić plastikowe, szklane lub metalowe pojemniki lub puszki, buty o metalowych zakończeniach, wnosić materiały rasistowskie, ksenofobiczne lub propagandowe, a także plakaty lub ulotki bez uprzedniej autoryzacji Organizatora.
 5. Weryfikacja osób wchodzących na Imprezę pozostaje w gestii Organizatora realizującego swe uprawnienia za pośrednictwem kierownika ds. bezpieczeństwa oraz podległych mu pracowników Służby Porządkowej i Informacyjnej – odpowiednio oznakowanych, w tym posiadających identyfikatory wydane przez Organizatora umieszczone w widocznym miejscu. 
 6. Organizator Imprezy może odmówić wniesienia oraz zakazać używania na terenie gdzie odbywa się Impreza profesjonalnego aparatu fotograficznego, kamery lub innego rodzaju profesjonalnego sprzętu rejestrującego obraz lub dźwięk. Zezwala się na wnoszenie amatorskich aparatów fotograficznych, telefonów komórkowych i urządzeń mobilnych z urządzeniami rejestrującymi. Za amatorskie aparaty cyfrowe uważa się urządzenia z niewymienną optyką oraz tradycyjne (analogowe) amatorskie aparaty kompaktowe.
 7. Osoby niepełnoletnie będą mogły wejść lub przebywać na terenie Imprezy wyłącznie pod nadzorem odpowiedniego opiekuna, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2 oraz na następujących zasadach:

1) opiekunem może być osoba uprawniona do wstępu na Teren Imprezy na podstawie ust. 1 pkt. 1 lub 2,

2) opiekun ponosi odpowiedzialność za niepełnoletniego przebywającego na Terenie Imprezy od momentu wprowadzenia go na Teren Imprezy do momentu opuszczenia przez niepełnoletniego Terenu Imprezy,

3) dane i wiek opiekuna będą weryfikowane przez Organizatora przy wejściu na Imprezę na podstawie okazanego przez opiekuna dokumentu ze zdjęciem;

4) osoba niepełnoletnia zobowiązana jest do posiadania ważnego dokumentu ze zdjęciem (np. legitymacji szkolnej).

 1. Na terenie całej przestrzeni garażowej Stadionu Miejskiego, w tym obecnej tam strefie Imprezy Masowej, może przebywać nie więcej niż 2626 osób jednocześnie, wraz z uwzględnieniem obsługi technicznej.
 • 4. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE
  OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY
 1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy w szczególności poprzez:

1) Służby Porządkowe i Służby Informacyjne wyróżniające się elementami ubioru,

2) powołanie kierownika ds. bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi i Informacyjnymi oraz organizującego ich pracę,

3) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego.

 1. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych i Informacyjnych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Imprezy, a także wszelkiego innego mienia. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
 3. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony lub może być zobowiązany do utrwalania przebiegu Imprezy, w tym zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na Teren Imprezy lub Policji. Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy materiały, nie zawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, przechowuje się po zakończeniu Imprezy przez okres co najmniej jednego miesiąca, a następnie ulegają komisyjnemu zniszczeniu.
 4. Służby Porządkowe i Informacyjne, legitymując się identyfikatorem umieszczonym
  w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:

1) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

2) przeglądania zawartości bagaży lub odzieży osób, w razie podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w § 3 ust. 4 Regulaminu,

3) stwierdzania uprawnień osób do przebywania na Imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – do wezwania ich do opuszczenia Imprezy,

4) w przypadku zakłócania ładu i porządku publicznego lub zachowania niezgodnego z Regulaminem – do wezwania posiadacza Biletu lub Karnetu lub Uczestnika Imprezy do właściwego zachowania się, a w razie dalszego łamania zasad uczestnictwa w Imprezie wezwać do opuszczenia przez niego terenu Imprezy oraz zastosować wszelkie dostępne środki, do stosowania których Służby te są uprawnione, celem wyegzekwowania powyższego żądania,

5) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 2142, z późn. zm.),

6) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia,

7) wymienione w niniejszym ustępie czynności powinny być wykonane w sposób możliwie najmniej naruszający godność ludzką oraz inne dobra osobiste osoby w stosunku do której zostały podjęte.

 1. Służby Porządkowe lub Informacyjne są obowiązane usunąć z Terenu Imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
 2. Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb, mogą być wyposażeni m.in. w:

1) ręczne wykrywacze metalu,

2) wzory Biletów, Karnetów i opasek,

3) inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.

 1. Członek Służb Porządkowych lub Informacyjnych dokonuje stwierdzenia uprawnienia osoby do przebywania na Imprezie przez:

1) sprawdzenie, czy osoba ta posiada ważny Bilet lub Karnet – przed wejściem na Teren Imprezy, lub odpowiednią opaskę – po wejściu na Teren Imprezy,

2) porównanie okazanego dokumentu lub opaski z odpowiednim wzorem.

 1. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na Imprezie jest zabronione, w szczególności zgodnie z § 3 ust. 4, członek Służb Porządkowych odmawia wpuszczenia na Imprezę osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów lub wzywa ją do opuszczenia Terenu Imprezy.
 2. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których posiadania zakazują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisy powszechnie obowiązujące, członek Służb Porządkowych lub Informacyjnych dokonuje ujęcia osoby, u której w przeglądanych bagażach lub odzieży stwierdzono te przedmioty i po ich odebraniu sporządza protokół z tej czynności, a następnie przekazuje tę osobę Policji wraz z odebranymi przedmiotami.
 3. Osobom, którym odmówiono wstępu na Imprezę lub przebywania na niej lub osobom usuniętym z Terenu Imprezy zgodnie z Regulaminem lub Ustawą z uwagi na ich naruszenie, nie przysługuje prawo zwrotu należności za Bilet lub Karnet.
 4. Zabrania się prowadzenia, bez uprzedniej autoryzacji Organizatora, jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na Terenie Imprezy.
 5. Organizator wyznacza podział Imprezy na następujące strefy:

1) zaplecze techniczno-socjalne,

2) widownia – teren imprezy masowej,

3) strefa VIP,

4) punkty stałego zabezpieczenia przez służby ochronne,

5) strefy gastronomiczne – wydzielone i zamknięte strefy gastronomiczno-handlowe,
w których sprzedawane są napoje alkoholowe; strefy te są wyłączone z terenu imprezy masowej i tylko na ich obszarze można spożywać zakupione tam napoje alkoholowe.

 1. Na terenie imprezy masowej obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych. 
 2. Organizator zapewnia bezpieczeństwo pożarowe, w tym poprzez zapewnienie, że:

1) pracownicy obsługi, Służby Porządkowe i Informacyjne oraz Organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru;

2) Służby Porządkowe i Informacyjne muszą być przeszkolone w zakresie: zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania Straży Pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego oraz udzielania pierwszej pomocy medycznej.

 1. W czasie Imprezy Organizator, Uczestnicy Imprezy, a ponadto inne osoby przebywające na jej Terenie, zobowiązują się przestrzegać przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 2137 z późn. zm.).
 • 5. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY
 1. Uczestnik Imprezy jest obowiązany:

1) posiadać na sobie opaskę uzyskaną po wymianie Biletu lub Karnetu i okazywać ją każdorazowo na żądanie Służb Porządkowych lub Organizatora,

2) zachowywać się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, w tym nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie – w tym przestrzegając postanowień Regulaminu,

3) stosować się do zarządzeń i poleceń pracowników Służby Informacyjnej oraz Służby Porządkowej, pracowników ochrony, Organizatora Imprezy oraz spikera Imprezy, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej lub pracowników albo funkcjonariuszy innych uprawnionych służb i organów – do wykonywania ich poleceń.

 1. Uczestnik Imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na Terenie Imprezy w stosunku do innych jej uczestników, jak i za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora i w mieniu obiektu, w którym odbywa się Impreza.
 2. Organizator informuje, że z uwagi na znaczną liczbę Uczestników, konieczność sprawdzania Biletów oraz Karnetów oraz niezbędne środki kontroli i bezpieczeństwa stosowane przy wejściu na Imprezę, Uczestnicy obowiązani są przybyć na miejsce Imprezy z odpowiednim, co najmniej 2-godzinnym wyprzedzeniem. Harmonogram Imprezy będzie podany do publicznej wiadomości w mediach i na stronie internetowej Imprezy: www.uptodate.pl
 3. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji i promocji lub reklamy Imprezy i Festiwalu w przyszłych latach, promocji lub reklamy Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a także rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych i promocyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 • 6. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Klauzula niniejsza jest informacją Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 2. Administratorem gromadzonych i przetwarzanych w ramach Imprezy danych osobowych jest Organizator.
 3. Organizator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Imprezy jako imprezy masowej. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO (jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego) i Ustawa.
 5. Dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji. 
 7. Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo uzyskania dostępu do swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo sprzeciwu, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – zgodnie z art. 77 RODO. Prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania może jednak podlegać limitowaniu z uwagi na obowiązki określone prawem, w tym przepisami ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
 8. Podanie danych osobowych, w tym wizerunku, jest wymogiem ustawowym związanym z zapewnieniem bezpieczeństwa i prawidłowego przebiegu imprezy masowej.
 • 7. REKLAMACJE
 1. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Imprezy na następujący adres korespondencyjny Organizatora:

Stowarzyszenie Pogotowie Kulturalno-Społeczne

 1. Nowy Świat 2

15-453 Białystok

 1. Organizator rozpoznaje reklamacje złożone zgodnie z ust. 1 w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi listem poleconym. Składający reklamację musi posiadać dowód nadania listu poleconego.
 2. Warunkiem ewentualnego dochodzenia roszczeń w innych trybach jest wyczerpanie procedury reklamacyjnej, o której mowa w niniejszym rozdziale Regulaminu.
 • 8. WYBRANE PRZEPISY KARNE WYNIKAJĄCE Z USTAWY
 1. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie Ustawy lub Regulaminu przez Organizatora lub Służby Porządkowe lub Informacyjne, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł.
 2. Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe, podlega podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 5.
 3. Kto wnosi lub posiada na Imprezie przedmioty, których posiadania zakazują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisy powszechnie obowiązujące, podlega odpowiedzialności karnej lub za wykroczenia na podstawie przepisów odrębnych.
 4. Kto wbrew przepisom Ustawy wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł.
 5. Kto w czasie trwania imprezy masowej wdziera się na teren obiektu lub na teren, gdzie prowadzona jest impreza masowa albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
 • 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalne programy i gadżety dotyczące Imprezy będą sprzedawane wyłącznie na Terenie Imprezy lub w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży.
 2. Status sponsora Imprezy przyznaje wyłącznie Organizator.
 3. Organizator Imprezy zastrzega sobie prawo do:

1) ustalenia zmian w przebiegu Imprezy z nieprzewidzianych oraz niemożliwych do uniknięcia lub zapobieżenia a przy tym niezależnych od Organizatora powodów, a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty,

2) odwołania lub zrezygnowania z Imprezy z przyczyn będących poza kontrolą Organizatora bez uprzedzenia i bez obowiązku wypłacenia rekompensaty lub odszkodowania wobec jakichkolwiek osób – poza sumą na jaką opiewa Bilet lub Karnet,

3) dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez Uczestnika Imprezy szkody, w tym za naruszenie dobrego wizerunku Organizatora,

4) unieważnienia zaproszenia, identyfikatora lub innego dokumentu uprawniającego do wejścia na teren Imprezy niedostępny dla publiczności, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Przez Siłę Wyższą Organizator uznaje zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub że może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło lub światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań, w tym określonych Ustawą.
 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny:

1) na stronie internetowej Imprezy, tj. www.uptodate.pl

2) w punktach informacyjnych na Terenie Imprezy,

3) w kasach biletowych.

 1. Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres wskazany w § 7 ust. 1.
 2. Służby Porządkowe i Informacyjne mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie lub w regulaminach poszczególnych imprez plenerowych lub towarzyszących Imprezy, zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące, w tym przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy o organizacji imprez masowych, przepisy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przepisy o ochronie pożarowej, przepisy o ochronie osób i mienia.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2019 r. i obowiązuje do dnia zakończenia oraz rozliczenia Imprezy, jednak nie później niż do 31 grudnia 2019 r.